Someday somebody’s gonna make you wanna turn around and say goodbye…

(Source: variationsonfox, via rydellio)